Skip to content

Kommunalt arbejdsprogram

Det vil Dansk Folkeparti i Herning kommune.

Dansk Folkeparti mener at mange opgaver skal og kan løses lokalt og i dialog med borgerne,
dog erkender DF at mange opgaver er styret af love og regler.

DF’s opgave er først og fremmest at sikre borgerne de bedst mulige forhold, med respekt for den enkeltes rettigheder. Dette bør kunne opnås ved åbenhed og troværdighed, kommunen og borgerne imellem.

Ældres forhold.

For DF er vore ældre borgere et aktiv og ikke en byrde, vi mener at ældrepolitikken altid bør tage udgangspunkt i de ældres behov og ønsker. DF vil arbejde for at ældre i Herning kommune sikres en værdig og anstændig tilværelse, herunder den nødvendige hjælp og pleje. Dette indbefatter at der kan blive afsat flere ressourcer til social omsorg, i den forbindelse er frivillig hjælp rar at have, men den frivillige hjælp skal ses som ”flødeskum på kagen”, de frivillige skal ikke overtage kommunale opgaver, DF vil også gerne have besøgshunde på plejecentrene.

DF vil også arbejde for gratis buskørsel for pensionister, det skal også ses som en sikkerhed og noget der giver øget fleksibilitet i hverdagen for de ældre, at de ved de kan komme rundt med bussen.

DF vil også have fokus på den voksende udfordring med flere demente, det kan ikke nytte at det kommer bag på kommunen, at der bliver flere demente, så vi pludselig står og mangler pladser der er indrettet så demente kan bo der, i DF er vi også positive overfor en mulig demensby, hvor de ældre kan bevæge sig frit, uden følelse af at være lukket inde.

Boligpolitik.

DF er af den holdning at såvel offentligt som privat byggeri, skal afspejle det behov der er i kommunen, der skal være byggegrunde nok og de skal være fordelt så bredt som muligt, altså vi ser helst der er ”varer på alle hylder”.
DF vil fortsat arbejde for en nedrivningspulje, så vi ikke har faldefærdige huse stående i kommunen.
Når der bygges ældreboliger mener DF at de ældre bør tages med på råd.
Når kommunen overtager sygehusgrunden, skaber det en enestående mulighed for et helt nyt byrum, der vil vi i DF arbejde for at boligerne bliver blandede, så der er noget for både unge og ældre og i forskellige prisniveauer.

Social og sundhedspolitik.

Vi skal have et godt og velfungerende socialsystem i kommune, så enhver der har behov for hjælp til livets ophold, skal kunne søge den hjælp.
DF ønsker en styrkelse i brugen af skolepsykologer og at der sættes ind så tidligt som muligt over for svage børn i belastede familier, det er vi godt på vej med i Herning Kommune, med implementeringen af ”Herning modellen”.

Familier med handicappede medlemmer, enlige forsørgere, mænd og kvinder i krise skal have den hjælp og støtte der skal til. Ingen skal kæmpe med kommunen for at få hjælp. Vi vil fortsat kæmpe for midler til kommunens krisecenter.

Vi mener at rammen for handicap og psykiatri bør udvides og at demografien bør gælde for dette område, ligesom det gør for ældreområdet. I DF prioriterer vi forebyggelse højt.

Børn og familie.

Dansk Folkeparti mener at børns udvikling, trivsel, opdragelse, kost- og motionsvaner alene er forældrenes ansvar. Det er forældrenes opgave at formidle almindelige færdigheder og viden til deres børn, herunder også evnen til at omgås andre mennesker og færdes i samfundet på en hensynsfuld måde, derfor bærer forældrene i sidste ende ansvaret for deres børns handlinger og opførsel indtil disse bliver myndige.

I DF vil vi gøre hvad vi kan, for at den nuværende pasningsgaranti bevares, gerne med større mulighed for at forældrene selv kan vælge hvor børnene skal passes, vi vil arbejde for at man har mulighed for at få passet sine børn tæt på hjemmet eller arbejdspladsen. Ligesom vi går ind for at man kan passe sine børn i eget hjem.
Vi vil ikke acceptere spredte lukkedage, uden forældrene får tilbudt anden form for pasning.
I Herning Kommune har vi et godt mix af både kommunale, selvejende og private institutioner,
det vil vi godt bibeholde.

I vores moderne samfund hvor man er online 24/7, vil vi i DF godt være med til at begrænse brugen af teknologi i institutionerne, der er ingen børn der har taget skade af at bruge deres fantasi på en legeplads og en Ipad eller mobil er altså ikke barnepiger.

Psykiatri.

Når mennesker bliver psykisk syge er det af største betydning, at de kan få den hjælp og støtte der er nødvendig for et fortsat godt liv, derfor bør der være tilbud så tæt på borgerne som muligt, så deres netværk og familie ikke lider overlast.
Der skal være et tæt samspil, borgeren – netværk – kommune – region – behandlere, desuden skal informationer om tilbud være let tilgængelige.
DF vil arbejde for at psykisk syge borgere kan komme i kontakt med fagpersonale i en akut situation, for eksempel i form af en psykiatrilinje.

Erhvervslivet.

Dansk Folkeparti mener at kommunen skal markedsføre erhvervslivet konstruktivt, herunder også landbruget, så vi får et sundt og blomstrende erhvervsliv.
Herning kommune skal sammen med erhvervslivet skabe de mest ideelle vilkår, til gavn for ikke alene det enkelte erhverv, men også til gavn for beskæftigelsen og miljøet i kommunen.
Vi vil fortsat arbejde for at sagsbehandlingstider tider på blandt andet miljøgodkendelser, holdes nede på et acceptabelt niveau.
Herning Kommune skal værne om det gode erhvervs – og forretningsliv vi har.

Turisme.

I DF går vi ind for at styrke turismen og vi vil stadig bakke op om den tiltagende å turisme, derfor er det vigtigt at vi Herning Kommune fortsat kan tilbyde en velfungerende turistinformation.

DF er af den holdning at turisme er til gavn for kommunen og ikke mindst erhvervslivet, derfor ønsker vi også at Herning fortsat skal være en fremtrædende messe og eventby.

 

 

 

Miljø.

Dansk Folkeparti mener at miljøet skal beskyttes mest muligt, ud fra princippet om at den der
forurener skal betale for oprydningen. Miljøkravene skal overholdes og være skrappe, men der skal være plads til både virksomheder og borgere i lokalsamfundet.
derfor har vi også bakket op om både bybusser og skraldebiler på el.
vi går også ind for at bevare Knudmosen, det er en bynær, vild naturperle vi skal værne om.

Økonomi.

Dansk Folkeparti vil i det kommende arbejde løbende følge, hvorledes de administrative ressourcer anvendes, da de udgør en stor del af kommunens udgifter.
Det er vores opfattelse at tillægsbevillinger ikke gives, uden der samtidig tages stilling til kompenserende besparelser.
DF mener at skatten skal blive i ro, vi tror ikke på at skattestigninger er vejen frem og i Herning Kommune afdrager vi mere end vi låner.
De sidste års pres på social og sundhedsområdet, herunder også handicap og psykiatri, må ikke medføre at området nedprioriteres til fordel for andre ting som vi kan undvære, tværtimod skal vi helst have rammen til at passe, så dette område ikke har underskud hvert år.

Vi er i DF villige til at se på udviklingsfonden og parat til at begrænse den lidt, vi mener i DF at penge der bliver brugt fra udviklingsfonden er borgernes penge, derfor skal de også komme kommunens borgere til gode.

Kultur og idræt/fritid.

Herning er kendt som en kommune der gør meget på den kulturelle front, for DF handler kultur i lige så høj grad om sproget, historien, den danske sangskat og få morgensang i skolerne. DF mener at det er vigtigt at alle elever lærer en rimelig del af de sange der findes i Højskolesangbogen, da mange af dem fortæller en del af Danmarks historie.

Den folkelige idræt skal støttes, der skal gøres en særlig indsats for at sikre børns muligheder for en idræt, der først og fremmest hviler på ideen om sammenhold, fællesskab og leg og ikke kun på præstation og konkurrence jag.

I DF mener vi at det er vigtigere at bruge penge på fritid og idræt frem for kultur, blandt andet mener vi ikke Heart behøver have et kommunalt tilskud på 7 millioner.

Landsbysamfund.

Dansk Folkeparti er tilhængere af at den førte politik fremmer en god og sund udvikling i kommunens landdistrikter, så den kommer til at dække hele kommunen.

Derfor mener DF at det beløb landsbykontaktudvalget har til rådighed bør hæves, det er især vigtigt at kommunen bidrager med midler, efter Herning Kommune ikke længere modtager LAG midler.
I udvalget sidder i dag 5 politikere, det vil være ønskeligt at alle valgte partier har en repræsentant i udvalget, så alle kan følge med i de problemstillinger der er i landdistrikterne.

DF mener også det er vigtigt med ældrevenlige boliger i de mindre byer, så ældre kan blive hvor de har boet hele livet, længst muligt.
I DF mener vi også det er vigtigt med ordentlige bredbånds – eller fibernet forbindelser i landdistrikterne.

Uddannelsespolitik.

En forudsætning for et dynamisk samfund, er et uddannelsessystem som er i stand til på alle niveauer, at give den lærdom som er en betingelse for Danmarks fortsatte vækst.
Dette kræver at Herning Kommune giver de unge de bedste forhold, herunder materialer, lokaler og lærere.

DF vil kæmpe for at bevare det nuværende antal af skoler i kommunen, i indeværende periode har DF stemt mod lukning af to landsbyskoler, vi vil stadig gå imod lukning af landsbyskoler, samt kæmpe for at opretholde kommunens uddannelsesniveau.

Det er af stor vigtighed at fremtidige generationer kan bruge IT optimalt, derfor skal det fortsat prioriteres højt, at eleverne har tidssvarende IT materiale til rådighed i alle folkeskoler i kommunen.
DF vil arbejde for at bibeholde og gerne udvide udbuddet af uddannelser i Herning Kommune.

Det frie skolevalg ønsker DF delvis ophævet, så vi kan sikre at tosprogede elever bliver spredt på de forskellige skoler, så der er bedre chance for en bedre integration.

DF mener at den 3 årige ungdomsuddannelse til alle med særligt behov er vigtig, derfor vil vi gerne have tilført flere midler til blandt andet STU, så uddannelsen foregår under så gode rammer som muligt.
Det kan ikke være rigtigt unge skal leve som førtidspensionister, hvis der kan findes andre muligheder for at få det samme som andre unge.

Udlændingepolitik.

En stor del af den danske udlændingepolitik udføres i praksis i kommunerne, det er derfor vigtigt der er konstant fokus på det område.
DF ønsker en langsigtet politik i overensstemmelse med befolkningens ønsker, at være flygtning er en midlertidig status, derfor skal flygtninge selvfølgelig hjem igen, så snart der er ordnede forhold i deres hjemland.
DF er af den opfattelse, at den bedste hjælp man kan yde til folk i nød, er den hjælp der gives i nærområderne, desuden kan man hjælpe mange flere for færre midler i nærområderne.

Trafik.

Bustransport for ældre borgere bør være gratis, så mange som muligt skal have mulighed for at benytte kollektiv trafik.
DF vil se positivt på flexkørsel eller andre alternativer, på døgnets skæve tidspunkter.

Dansk Folkeparti er af den opfattelse, at trafik gennem byerne skal ske på en måde, som ikke er til gene for borgerne, dette kan ske via hastighedsdæmpende foranstaltninger.
Større trafikale omlægninger bør ske i dialog med beboerne i området, for eksempel på et borgermøde, det er dem der bor i lokalområdet der ved hvordan man nemmest kommer rundt.

I DF vil vi arbejde for at forbedre og vedligeholde det vejnet og de fortove vi har og investere i asfalt og fliser, det handler om at tage et ansvar og minimere vedligeholdelsesudgifterne og ikke efterlade en regning til eftertiden.

 

 

Afslutning.

Dette arbejdsprogram er udarbejdet ud fra kommunens nuværende situation, men DF’s byrådsgruppe vil altid arbejde ud fra hvad der gavner kommunen bedst, her tænkes både på økonomi og ikke mindst borgernes ve og vel.

Det er vælgerne der afgør hvor stor indflydelse DF skal have i byrådet, DF vil bruge denne indflydelse til gennem samarbejde og gensidig respekt mellem byrådets valgte medlemmer, at få gennemført mest mulig af vores politik, til gavn for kommunens borgere.