Kommunalt arbejdsprogram

Kommunalt arbejdsprogram

Det vil Dansk Folkeparti i Herning kommune.

Gennem åbenhed og troværdighed mener Dansk folkeparti, at mange opgaver kan løses lokalt og i dialog med borgerne. Dansk Folkepartis opgave er først og fremmest at sikre borgerne de bedst mulige forhold, med respekt for den enkeltes rettigheder.

 

Ældre

Dansk Folkeparti vil arbejde for flere varme hænder i ældreplejen. Den sociale omsorg skal øges i samarbejde med de ældre, ved at lytte til deres behov og ønsker. Der skal være mulighed for at dele viden, ressourcer og kompetencer i form af tværfagligt samarbejde og opkvalificering af personalet. De frivillige i ældreplejen skal støttes og lyttes til, da de også observerer beboernes behov. I den forbindelse skal vi huske at frivillige skal ses som ”flødeskum på kagen”, de frivillige skal ikke overtage kommunale opgaver.

Alle borgere har ret til pleje og omsorg, pleje og omsorg bør altid tage udgangspunkt i de ældres behov og ønsker, så de på den måde får et trygt og værdigt liv.

 

Dansk Folkeparti vil også have fokus på den voksende udfordring med flere demente, det kan ikke nytte at det kommer bag på kommunen, at der kommer flere demente, så vi pludselig står og mangler pladser der er indrettet så demente kan bo der, DF støtter ideen om demenslandsbyer, hvor de ældre kan bevæge sig frit, uden følelsen af at være lukket inde.

Værdighed og ordentlighed er nøgleord i Dansk Folkepartis ældrepolitik.

 

Boligpolitikken

Dansk Folkeparti går ind for et rigt udvalg af forskellige boligtyper, dog skal behovet kunne afspejle sig i kommunen, her er det vigtigt at have borgerne med på råd.

Dansk folkeparti er af den holdning at der skal være et bredt udvalg af byggegrunde i kommunen, der skal så vidt muligt findes byggegrunde i de fleste hjørner af kommunen.

Dansk Folkeparti vil fortsat arbejde for en nedrivningspulje, så vi ikke har faldefærdige huse stående i kommunen. I 2020 overtager kommunen sygehusgrunden, det skaber en enestående mulighed for et helt nyt byrum.

 

Social og sundhedspolitik

Vi skal have et godt og velfungerende socialsystem i kommunen, hvor vi går ind for forebyggelse frem for behandling. Vi bakker op om implementering af ”Herning-modellen”, som støtter op om udsatte børn og unge. Særligt skal der gøres en målrettet indsats for mennesker i krise og familier med børn og unge i handicap- og psykiatriområdet, da disse også har krav på et værdigt og trygt liv.

Vi arbejder for et bedre samarbejde mellem hospitaler og plejehjem/hjemmeplejen, for at sikre bedre udskrivning af de syge.

 

Dansk folkeparti vil støtte op om de udsatte grupper, ved at investere i forebyggende behandlingstilbud, dette vil sikre at vi bedre kan målrette indsatserne individuelt for de sårbare i kommunen. Vores ældre har krav på en alderdom i værdighed og tryghed og med den hjælp, de hver især har behov for, dette skal indebære flere varme hænder. Dansk Folkeparti vil arbejde for, at ingen borgere lades uforskyldt i stikken, da det offentliges fornemmeste opgave er at støtte dem.

 

Børn og familie

Dansk Folkeparti mener, at børns udvikling, trivsel, opdragelse, kost og motionsvaner alene er forældrenes ansvar. Dansk Folkeparti går ind for inklusion, dog skal der være mulighed for klasser med mindre elevtal og der skal stadig være specialklasser, da det skaber faglig udvikling, læring, dannelse og trivsel via sammenhængen i de pædagogiske indsatser ved at styrke fagligheden i folkeskolerne.

 

Dansk Folkeparti mener at vores unge er vores guld, så vi skal opstille de bedst mulige vilkår for både barndom og ungdom, gennem dagpleje, daginstitutioner, ungdomsklubber, idrætsklubber og uddannelse, da dette skaber tryghed og mål i opvæksten. Dette giver alle børn en god hverdag med trivsel, udvikling og læring.

 

Dansk Folkeparti mener at alle børn har ret til et værdigt liv og ret til at være en del af fællesskabet, med plads til mangfoldighed for at skabe et demokratisk samfund. Dansk Folkeparti støtter op om at den nuværende pasningsgaranti bevares, vi accepterer ikke spredte lukkedage uden forældrene får tilbudt anden form for pasning.

Dansk Folkeparti vil godt være med til at begrænse brugen af teknologi i daginstitutioner, der er ingen børn der har taget skade af at bruge deres fantasi på en legeplads og en Ipad eller mobil er altså ikke barnepiger.

 

Psykiatri

Dansk Folkeparti går ind for flere behandlingstilbud, og at behandlingen ikke bare er opbevaring. Dansk Folkeparti vil arbejde for at psykisk syge borgere kan komme i kontakt med fagpersonale i en akut situation, fx i form af en psykiatrilinje. Dansk Folkeparti går ind for at psykisk syge skal have den hjælp og støtte der er nødvendig for et fortsat godt liv, da der altid skal være tilbud så tæt på borgerne som muligt, så deres netværk og familie ikke lider overlast. Disse tilbud skal være mere synlige.

Vi mener der skal være et tæt samspil, borgeren – netværk – kommune – region – behandlere.

 

Erhvervslivet

Dansk Folkeparti vil arbejde for aktivt at støtte og hjælpe virksomheder med behov for netværk, viden og organisering. Der skal være vækst i arbejdspladser, både de private og offentlige. De eksisterende virksomheder skal serviceres efter deres behov og ønsker.

 

Kommunen skal stille sig til rådighed for at hjælpe iværksættere med at komme i gang og skal fortsat hjælpe, så vi ikke taber iværksættere med gode ideer. Dansk Folkeparti vil arbejde for at beholde de unge i kommunen, ved at trække flere videregående uddannelser til, i dag ligger mange af dem i Århus, Aalborg, Odense, Roskilde og i Hovedstatsområdet.

Vi vil fortsat arbejde for at sagsbehandlingstider på blandt andet miljøgodkendelser, holdes nede på et acceptabelt niveau.

 

Turisme

I Dansk Folkeparti går vi ind for at styrke turismen, til stor gavn for kommunen og ikke mindst erhvervslivet, derfor ønsker vi at Herning fortsat er en fremtrædende messe- og eventby. Dansk Folkeparti går ind for bedre vedligeholdelse af åløb, for at øge turismen af kanosejlere i vores åer.

 

Miljø

Dansk Folkeparti mener at miljøet skal beskyttes mest muligt, ud fra princippet om at den der forurener, skal betale for oprydningen, da dette ikke skal være en kommunal udgift. Miljøkravene skal overholdes og være skrappe, men der skal være plads til både virksomheder og borgere i lokalsamfundet.

I Dansk Folkeparti, mener vi ikke vindmøller er vejen frem, vi vil hellere satse på biogas og solenergi, da man ikke kender konsekvenserne af blandt andet støj fra vindmøller.

 

Økonomi

Dansk Folkeparti vil i de kommende 4 år se på hvorledes de administrative ressourcer anvendes, da de udgør en stor del af kommunens udgifter. Varme hænder i stedet for papirnussere. De seneste års pres på social- og sundhedsområdet herunder også handicap og psykiatri, må ikke medføre at området nedprioriteres.

Dansk Folkeparti går ikke ind for stigninger af kommuneskatten, vi mener ikke dette er vejen frem for en sikker og sund økonomi. Det er af vores opfattelse at tillægsbevillinger ikke gives, uden der samtidig tages stilling til kompenserende besparelser. I Dansk Folkeparti mener vi også, at der skal bruges færre penge på tilskud til kultur, når svage områder er presset.

 

Vi er i Dansk Folkeparti villige til at se på udviklingsfonden og parat til at begrænse den lidt, vi mener i Dansk Folkeparti at penge der bliver brugt fra udviklingsfonden er borgernes penge, derfor skal de også komme kommunens borgere til gode. Vi var i Dansk Folkeparti dybt uenige i at der skulle bruges 150 millioner på MCH Timeworld, fra udviklingsfonden, disse penge kunne have gavnet andre steder og så er det altså heller ikke en kommunal opgave at bygge en oplevelsesattraktion.

 

Kultur, idræt og fritid

Dansk Folkeparti er stor fortaler for højskolesangbogen og mener derfor, at den skal være en del af undervisningen, som morgensang i skolerne. Dansk Folkeparti vil støtte idræt, så der er flere muligheder, også i de mindre byer.

Dansk Folkeparti vil arbejde for der er lige idræt for alle, så også ældre og handicappede får flere muligheder.

Vi vil også hellere bruge penge på idræt, end et stort tilskud til Heart.

 

 

Landbysamfund

Dansk Folkeparti arbejder for udvikling af landsbyerne frem for afvikling. Dansk Folkeparti vil fortsat stemme imod lukninger af landsbyskoler.

 

Dansk Folkeparti mener også at Herning Kommune skal øge tilskuddet til landsbykontaktudvalget, efter Herning Kommune ikke længere modtager LAG midler. Der skal være mulighed for fritidstilbud i de små samfund. Der skal være børnepasningsmuligheder i landsbyerne.

I landsbykontaktudvalget sidder i dag fem politikere, det vil være ønskeligt at alle valgte partier har en repræsentant i udvalget, så alle kan følge med i de problemstillinger der er i landdistrikterne.

 

Dansk Folkeparti mener også der skal være ældrevenlige boliger i de mindre byer så ældre der har boet i et område hele livet, har mulighed for at blive boende. Der skal være dækkende bredbånd eller fibernet til alle byer i kommunen.

 

Pressen

Dansk Folkepartis opfattelse er at kommunal information skal foregå via et lokalt medie, præcis som den gør i dag.

 

Uddannelsespolitik

Dansk Folkeparti vil kæmpe for at bevare det nuværende antal folkeskoler i kommunen og vil fortsat stemme imod lukninger af landsbyskoler. Dansk Folkeparti støtter udvikling af uddannelsessystemet ved at trække flere uddannelser til kommunen, dette kræver bedre forhold i form af materialer, lokaler og lærer. De nyeste IT-materialer skal være til rådighed i folkeskolerne og på ungdomsuddannelserne.

Dansk Folkeparti støtter op om flere midler til STU, sådan at de særlige udsatte kan gennemføre en uddannelse i så gode rammer som muligt, for at sikre sig at de får samme rettigheder på lige fod med andre unge.

Tosprogede elever skal fordeles ud over skolerne så de integreres bedre i det danske samfund.

 

Udlændingepolitik

En stor del af den danske udlændingepolitik udføres i kommunerne, derfor skal der konstant være fokus på det område. Der skal ikke være forfordeling af flygtninge/ migranter og de skal ikke foran i boligkøen. De skal hurtigere være selvforsørgende, så de bidrager til de danske samfund.

 

At være flygtning er en midlertidig status og flygtninge skal hjem igen når der er ordnede forhold i deres hjemland.

Dansk Folkeparti mener også det er bedre vi bruger kræfter og midler på hjemsendelse i stedet for umulige integrationsprojekter.

 

Dansk Folkeparti mener den bedste hjælp man yder folk i nød, er den hjælp man giver i nærområderne og derved kan man hjælpe mange flere for færre penge. Alle former for sanktioner skal overholdes, altså er du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet skal udbetalinger fra det offentlige stoppes.

 

Trafik og vejnet

Dansk Folkeparti går ind for at offentlig transport til ældre borgere skal være så billig som mulig, vi ser også positivt på teletaxier og andre alternativer til døgnets skæve tidspunkter. Trafik gennem byerne må ikke være til gene for borgerne, dette kan ske ved hastighedsdæmpende foranstaltninger.

 

Større trafikale omlægninger bør ske i dialog med beboerne i området, for eksempel på et borgermøde, det er dem der bor i lokalområdet der ved hvordan man nemmest kommer rundt.

I Dansk Folkeparti vil vi arbejde for at forbedre og vedligeholde det vejnet vi har og investere i asfalt, det handler om at tage et ansvar og minimere vedligeholdelsesudgifterne og ikke efterlade en regning til eftertiden.

Afslutning.

Dette handlingsprogram er udarbejdet ud fra kommunens nuværende situation, men Dansk Folkepartis byrådsgruppe vil altid arbejde ud fra hvad der gavner kommunen bedst, her tænkes både på økonomi og ikke mindst borgernes ve og vel.

Det er vælgerne der afgør hvor stor indflydelse Dansk Folkeparti skal have i byrådet, Dansk Folkeparti vil bruge denne indflydelse til gennem samarbejde og gensidig respekt mellem byrådets valgte medlemmer, at få gennemført mest mulig af vores politik, til gavn for kommunens borgere.

Dansk Folkeparti har haft et godt samarbejde med Venstre, derfor peger vi også igen på Lars Krarup som borgmester, men vi vil selvfølgelig samarbejde til alle sider i byrådet, hvis det gavner kommunen og borgerne.